Algemene voorwaarden - Hondenresort Palsmastate

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Hondenresort Palsmastate: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kuik Irnsum Beheer B.V. handelend onder de naam Hondenresort Palsmastate, gevestigd aan de Noardein 4 te Wijtgaard, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01073556.

b. de klant: de eigenaar van een hond welke met Hondenresort Palsmastate een pensionovereenkomst aangaat.

c. de pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen Hondenresort Palsmastate en de klant, waarbij Hondenresort Palsmastate zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.

d. het gastdier: het dier van de klant welke gedurende een bepaalde periode bij Hondenresort Palsmastate verblijft.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en pensionovereenkomst tussen Hondenresort Palsmastate en de klant waarop Hondenresort Palsmastate deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle pensionovereenkomsten met Hondenresort Palsmastate, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hondenresort Palsmastate en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Inschrijving

3.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in Hondenresort Palsmastate wordt een reserveringsformulier gemaakt.

3.2 Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van Hondenresort Palsmastate en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.

3.3 Het reserveringsformulier voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst.

3.4 Bij telefonische reservering wordt het reserveringsformulier per post aan de klant toegezonden. De klant dient het reserveringsformulier voorzien van zijn handtekening retour te sturen naar Hondenresort Palsmastate. Wanneer dit reserveringsformulier niet binnen 14 dagen retour gestuurd is, komt er geen reservering tot stand en is er dus geen overeenkomst.

3.5 Hondenresort Palsmastate is gerechtigd de toegang te weigeren voor een gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door Hondenresort Palsmastate verplicht gestelde, inentingen.

Artikel 4 Uitvoering van de pensionovereenkomst

4.1 Hondenresort Palsmastate zal de pensionovereenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Hondenresort Palsmastate zal er alles aan doen wat binnen haar macht ligt om het verblijf van het gastdier zo aangenaam mogelijk te maken. Hondenresort Palsmastate zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

4.3 Het gastdier verblijft op risico van de klant in Hondenresort Palsmastate.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de pensionovereenkomst dit vereist, heeft Hondenresort Palsmastate het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5 De pensionovereenkomst wordt voor een bepaalde periode aangaan. Indien de klant na het verstrijken van de overeengekomen termijn het gastdier niet heeft opgehaald, is Hondenresort Palsmastate gerechtigd per dag dat het gastdier langer blijft het op dat moment geldende dagtarief aan de klant in rekening te brengen.

4.6 Indien de klant zonder verdere berichtgeving het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij Hondenresort Palsmastate ophaalt, zal zij de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft Hondenresort Palsmastate het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige kosten voor het verblijf te voldoen vermeerderd met de eventuele asielkosten.

4.7 De klant vrijwaart Hondenresort Palsmastate voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de pensionovereenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 5 Verplichtingen van de klant

5.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens over het gastdier waarvan Hondenresort Palsmastate aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de pensionovereenkomst, aan Hondenresort Palsmastate ter beschikking worden gesteld. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, heeft Hondenresort Palsmastate het recht de uitvoering van de pensionovereenkomst op te schorten.

5.2 De klant is verplicht bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het Hondenresort Palsmastate het bewijs van inenting af te geven.

5.3 De klant machtigt Hondenresort Palsmastate om in geval van ziekte van het gastdier of een redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier in Hondenresort Palsmastate op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

5.4 Indien het gastdier gedurende zijn verblijf in Hondenresort Palsmastate schade heeft toegebracht aan derden dan wel aan een ander dier, zijn de kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant.

Artikel 6 Wijziging van de pensionovereenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de pensionovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de pensionovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de pensionovereenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Hondenresort Palsmastate de klant hierover van tevoren inlichten.

6.3 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal Hondenresort Palsmastate geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Hondenresort Palsmastate kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Betaling

7.1 De vermelde prijs geldt per dag per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

7.2 Betaling voor het verblijf van het gastdier in Hondenresort Palsmastate geschiedt contant op het moment dat de klant het gastdier bij Hondenresort Palsmastate ophaalt.

7.3 Betaling van de kosten die ingevolge artikel 5 van deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant komen, kan op rekening geschieden.

7.4 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door Hondenresort Palsmastate aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.5 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hondenresort Palsmastate de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.6 Het is de klant niet toegestaan enig door hem aan Hondenresort Palsmastate verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat Hondenresort Palsmastate aan hem verschuldigd mocht zijn dan wel worden, tenzij de wet daartoe de bevoegdheid geeft.

7.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Hondenresort Palsmastate op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Ontbinding

Indien de klant zonder verdere berichtgeving zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij Hondenresort Palsmastate meldt, mag Hondenresort Palsmastate de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien Hondenresort Palsmastate aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

9.2 Hondenresort Palsmastate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hondenresort Palsmastate is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hondenresort Palsmastate kenbaar behoorde te zijn.

9.3 Hondenresort is niet aansprakelijk voor de schade die een klant heeft geleden doordat het gastdier tijdens dan wel na het verblijf in Hondenresort Palsmastate ziek is geworden dan wel is te komen overlijden.

9.4 Indien Hondenresort Palsmastate aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Hondenresort Palsmastate in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

9.5 Hondenresort Palsmastate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

9.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hondenresort Palsmastate of haar ondergeschikten of indien de aansprakelijkheid ingevolge de wet niet kan worden beperkt.

9.7 Alle aanspraken jegens Hondenresort Palsmastate die niet binnen twee jaar hun ontstaan schriftelijk bij Hondenresort Palsmastate zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hondenresort Palsmastate geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Hondenresort Palsmastate niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.3 Voor zover Hondenresort Palsmastate ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Hondenresort Palsmastate gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Hondenresort Palsmastate behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande pensionovereenkomsten van toepassing te verklaren. Hondenresort Palsmastate zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.

11.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de pensionovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

11.3 De rechter in de vestigingsplaats van Hondenresort Palsmastate is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Hondenresort Palsmastate het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Indien Hondenresort Palsmastate een beroep doet op deze bepaling, heeft de klant zijnde een natuurlijk persoon de bevoegdheid binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

11.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.5 Op elke pensionovereenkomst tussen Hondenresort Palsmastate en de klant is Nederlands recht van toepassing.